ผลการคัดเลือกรางวัลเพชรราชภัฏ (ครุศาสตร์)
ประเภท นักศึกษา ครุศาสตร์ดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖