แผนงานและนโยบาย-มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


  1. แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566 – 2570 Download
  2. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Download
  3. เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Download
  4. รายงานความก้าวหน้าโครงการ / ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Download

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


  1. แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) Download
  2. แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน Download
  3. เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน Download
  4. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Download
  5. รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ไปพลางก่อนไตรมาส 2 (รอบ 6 เดือน) Download