RERU ITA

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ตัวชี้วัดย่อย 9.1 | ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างหน่วยงาน คือ โครงสร้างหน่วยงานอย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียดการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน


คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีการเผยแพร่ข้อมูล โครงสร้างหน่วยงาน โครงสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและโโครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู ผู้บริหาร และ ข้อมูลบริการ ดังรูป

และในส่วนของหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของแต่ละหน่วยงานเช่นกัน โดยสามารถเข้าถึงโดยจาก URL ตามหลักฐาน

www.reru.ac.th

ข้อมูลผู้บริหาร คือ อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ชื่อ – นามสกุลและตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด


คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีการเผยแพร่ข้อมูล อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ คณะกรรมการกิจการส่งเสริมสภามหาวิทยาลัย และ คณบดี ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู ผู้บริหาร ดังรูป

www.reru.ac.th

อำนาจหน้าที่ คือ อำนาจหน้าที่จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด


คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยมีกรอบอำนาจตามภารกิจของ พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 อำนาจอธิการบดี และอำนาจของผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยมีการเผยแพร่อำนาจหน้าที่ผ่านสื่อสารสนเทศ ซึ่งทำให้ผู้ติดต่อสามารถเข้าถึง และรับรู้เขตอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีการเผยแพร่ข้อมูล บทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู เกี่ยวกับ มรภ.รอ > อำนาจหน้าที่ > ดังรูป

www.reru.ac.th

แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่าหนึ่งปี - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนยกตัวอย่างเช่นยุทธศาสตร์หรือแนวทางเป้าหมายตัวชี้วัดเป็นต้น - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีพ.ศ. 2564


คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีการเผยแพร่ให้ผู้ติดต่อสามารถ ศึกษา ตรวจสอบ พิจารณา แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและแต่ละคณะหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่าง ๆ
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ.2561–2565 เผยแพร่ไว้ที่ฝ่ายแผนงานและนโยบาย ในเมนู ดาวโหลด ดังรูป

ข้อมูลการติด คือ ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) และแผนที่ตั้งของหน่วยงานครบถ้วน


คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยได้เปิดเผยช่องทางการติดต่อประสานงานในด้านการให้บริการต่อผู้รับบริการ ผ่านหลายช่องทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีการเผยแพร่ข้อมูล ข้อมูลการติดต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู การติดต่อ > ที่อยู่มหาวิทยาลัย ,หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ,แผนที่ และการสมัคร Email มหาวิทยาลัย ดังรูป

www.reru.ac.th

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น

หลักฐาน

ลำดับ รายการหลักฐาน
O6-1 กฏหมายข้อบังคับ

คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยได้มีการเผยแพร่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าดูได้โดยทั่วถึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีการเผยแพร่ข้อมูล ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู สำหรับบุคลากร > กฏหมายข้อบังคับ ดังรูป

www.reru.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ คือ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562


คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
2. เว็บไซต์ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
3. facebook
4. linebr>
5. Youtube

Q&A คือ ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และหน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถามหรือสื่อสารโต้ตอบกันได้ โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน


คำอธิบาย

ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และหน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถามหรือสื่อสารโต้ตอบกันได้ มหาวิทยาลัยมีหลากหลาช่องทางในการติดต่อ และการให้บริการ เช่น
1. เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
2. กระดานข่าว เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
3. facebook
4. linebr>
5. Youtube
6.Massager ,และเบอร์ติดต่อภายในของแต่ละส่วนงาน, สายตรงอธิการบดี ไว้ที่หน้า
ดังรูป

Social Network คือ จะต้องเป็นช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook Twitter Line เป็นต้น เพื่อเป็นการเสริมช่องทางปฎิสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและสาธารณชน

หลักฐาน

ลำดับ รายการหลักฐาน
O9-1 facebook
O9-2 line
O9-3 Youtube
O9-4 Massager

คำอธิบาย

ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และหน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถามหรือสื่อสารโต้ตอบกันได้ มหาวิทยาลัยมีหลากหลาช่องทางในการติดต่อ และการให้บริการ เช่น 1. facebook
2. linebr>
3. Youtube
4.Massager ,และเบอร์ติดต่อภายในของแต่ละส่วนงาน, สายตรงอธิการบดี ไว้ที่หน้า
ดังรูป


www.reru.ac.th

ตัวชี้วัดย่อย 9.2 | ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนดำเนินงานประจำปี คือ ข้อมูลแผนการดำเนินงานประจำปีของหน่วยงานพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ต้องเป็นข้อมูลของปี


คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยได้มีการเปิดเผยข้อมูลแผนการดำเนินงานประจำปีของหน่วยงานพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ต้องเป็นข้อมูลของปี ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ดัง URL ที่แนบ

รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน คือ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน จะต้องมีสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่


คำอธิบาย

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 (รอบ 6 เดือน) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เผยแพร่ไว้ที่กองนโยบายและแผน ในเมนู รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ดัง URL ที่แนบ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีที่ผ่านมา คือ รข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี ทั้งนี้อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2563


คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโดยสามารถเข้าดูได้ที่ฝ่ายแผนงานและนโยบาย และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดรายงานผลการดำเนินงานตามแผนประจำปี 2563

คู่มือหรือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน คือ ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมรายละเอียด

หลักฐาน

ลำดับ รายการหลักฐาน
O13-1   ศูนย์วิทยบริการ
O13-2 ฝ่ายนิติการ
O13-3 สำนักวิชาการและประมวลผล

คำอธิบาย

ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยได้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้รับบริการสามารถได้เข้าถึงขั้นตอนการให้บริการในแต่ละหน่วยงาน เช่น
1.ศูนย์วิทยบริการ
2.ฝ่ายนิติการ
3.สำนักวิชาการและประมวลผล
ดัง url ที่แนบ

www.reru.ac.th

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ คือ ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมรายละเอียด


คำอธิบาย

ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยได้มีการจัดทำคู่มือมาตรฐานการให้บริการ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถได้เข้าถึงขั้นตอนการให้บริการในแต่ละหน่วยงาน เช่น

1. สำนักกิจการนักศึกษา

2. สำนักวิชาการและประมวลผล

ดัง Url ที่แนบ

3. ศูนย์คอมพิวเตอร์

ดัง Url ที่แนบ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ คือ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2564


คำอธิบาย

ศูนย์วิทยบริการและสำนักวิชาการและประมวลผล มีการเผยแพร่ข้อมูล ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ ดัง url ที่แนบ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ คือ ข้อมูลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

หลักฐาน

ลำดับ รายการหลักฐาน
O16-1 ศูนย์คอมพิวเตอร์
O16-2 ศูนย์วิทยบริการ

คำอธิบาย

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีการเผยแพร่ข้อมูล รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ ดังรูป

O17 | E-Service

E-Service คือ ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดโดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน


คำอธิบาย

ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดโดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ ดัง url ที่แนบ

ตัวชี้วัดย่อย 9.3 | การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

หลักฐาน

ลำดับ รายการหลักฐาน
O18-1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

คำอธิบาย

(O18-1 ถึง O18-3) มีการเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของ กองนโยบายและแผน อยู่ในส่วนของ ข่าวประชาสัมพันธ์ ดังรูป

รายงานการกำกับติดตาม คือ การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน จะต้องมีสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน


คำอธิบาย

การกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี กำหนดการรายงานผลการเบิกจ่ายทุกสิ้นเดือนต่ออธิการบดี และรายงานทุกสิ้นไตรมาสต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(O19-1) รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของ กองนโยบายและแผน อยู่ในส่วนของ ข่าวประชาสัมพันธ์ ดังรูป

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี คือ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี จะต้องมีสรุปการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา


คำอธิบาย

(O20-1 ถึง O20-2) มีการเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของ กองนโยบายและแผน อยู่ในส่วนของ ข่าวประชาสัมพันธ์ ดังรูป

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ คือ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ข้อมูลจะต้องเป็นข้อมูลปี 2562

หลักฐาน

ลำดับ รายการหลักฐาน
O21-1 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2563

คำอธิบาย

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2563 เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ ดัง URL ที่แนบ

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ คือ ประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูลของปี2562


คำอธิบาย

ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ ดัง URL ที่แนบ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน คือ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1ทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูลของปี2562


คำอธิบาย

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ดัง URL ที่แนบ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี คือ สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูลของปี2562


คำอธิบาย

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ดัง URL ที่แนบ

ตัวชี้วัดย่อย 9.4 | การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คือ นโยบายหรือทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสสอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน และทิศทางการปฏิรูปประเทศ


คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีการเผยแพร่ข้อมูล นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ไว้อยู่ใน เว็บไซตฝ่ายการเจ้าหน้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดังรูป

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร คือ กหน่วยงานมีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การประเมินการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คือ หน่วยงานมีการกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนา บุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์ การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ


คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีการเผยแพร่ข้อมูล หน่วยงานมีการกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง หน่วยงานมีการกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนา บุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์ การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดดูเอกสารได้ผ่านทางเว็บไซต์ของฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ดังรูป

เมนู การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล

โดยในหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้กำหนดข้อบังคับมหาวิทยาลัย ประกาศมหาวิทยาลัย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานตามสัญญาจ้าง แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี คือ หน่วยงานมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ตัวชี้วัดย่อย 9.5 | การส่งเสริมความโปร่งใส

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต คือ แนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการ ต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

หลักฐาน

ลำดับ รายการหลักฐาน
O29-1 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีการเผยแพร่ข้อมูล แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู ร้องเรียน ร้องทุกข์ ดังรูป

จากนั้นจะปรากฏหน้าเว็บเพ็จ ร้องเรียน ร้องทุกข์ และตามเมนูดังรูป

www.reru.ac.th

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต คือ ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน


คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีการเผยแพร่ข้อมูล ช่องทางและขั้นตอนกระบวนการจัดการร้องเรียนการทุจริต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู สายตรงอธิการบดี กระดานสนทนา กล่องแสดงความคิดเห็น Massager ในหน้าหลักเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ ดังรูป

www.reru.ac.th

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี คือ สรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2562


คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีการเผยแพร่ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดังรูป

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น คือ ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม คือ การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผลเป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัดย่อย 10.1| การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร คือการแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล


คำอธิบาย

ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้มีการแสดงเจตนารมณ์ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีการประกาศเจตนารมณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คือ การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ในการให้ความสำคัญกับการ ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี คือ การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต คือ การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร คือ การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต คือ ข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พร้อมรายละเอียดทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูล

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน คือข้อมูลการกำกับติดตามการดำเนินการ ตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ.2562

รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี คือ ข้อมูลการกำกับติดตามการดำเนินการ ตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี


คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีการเผยแพร่ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย เมนู คุณธรรมและความโปร่งใส ดังรูป

มาตรการสา่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีการเผยแพร่ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย เมนู โครงการและกิจกรรมตามแผน ดังรูป

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีการเผยแพร่ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย เมนู คุณธรรมและความโปร่งใส ดังรูป

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

Tel. (043) 556001-8 | Fax. (043) 556001-9